Use of Micro-Satellite Technologies

for Environmental Monitoring

and Impact to Human Health

Presentations

Breus.ppt

Cynthia.ppt

Getsov.ppt

Gnedykh.ppt

Grigorian.ppt

Ibragimov.ppt

Klimov presentation.ppt

Klimov-keynote.ppt

kostenko.zip

Kozlov.ppt

Lievens.ppt

Linkin.ppt

Lipusz.ppt

Lupjan.ppt

Menicocci.ppt

Nazarov.ppt

Ng.ppt

Orleanski.ppt

Ratnam.ppt

Velez.ppt

Velkoski.doc

Vinogradov.ppt

Vishnyakov.ppt

Zaitsev.ppt

Videos

SolarSail1.avi

SolarSail2.avi

SolarSail3.avi

Photo

DSC00082.JPG

 
Contact

2007 ©